TCVN 7495 – 2005

TCVN 7495 - 2005 Xuất bản lần 1 BITUM – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KIM LÚN Bitumen – Method for penetration

TCVN 3119 : 1993

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3119 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO KHI UỐN Heavyweight concrete -Method for determination of flexural tensile strength

TCVN 1916 – 1995

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1916 - 1995 BU LÔNG, VÍT, VÍT CẤY VÀ ĐAI ỐC - YÊU CẦU KĨ THUẬT Bolts, screws, studs and nuts - Technical requirements