TCVN 7495 – 2005

TCVN 7495 – 2005

Xuất bản lần 1

BITUM – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KIM LÚN

Bitumen – Method for penetration

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ kim lún của các loại vật liệu Bitum đặc và Bitum quánh ( bán đặc ).

1.2 Kim, cốc chứa mẫu và các điều kiện khác được quy định đầy đủ trong tiêu chuẩn này dùng để xác định độ kim lún đến 500.

1.3 Các giá trị tính theo hệ đơn vị SI là giá trị chuẩn.

1.4 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người dùng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các giới hạn quy định trước khi đưa vào sử dụng tiêu chuẩn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *