TCVN 4453-1995

TCVN 4453-1995

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do n−ớc ngoài đầu t− hoặc liên doanh góp vốn, nều không có các chỉ dẫn kĩ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này.

7 thoughts on “TCVN 4453-1995

  1. Pingback: tadalafil

  2. Pingback: cialis

  3. Pingback: cialis generic

  4. Pingback: buy cialis

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *